Aiemmin Työväen Sivistysliitolta haettu tuki jaetaan nykyään STM:n toimiston kautta musiikkiliiton jäsenryhmille ja piirijärjestöille.

Vuoden 2022 TSL-tuen hakuaika on päättynyt.

Hakuohjeet

Kurssitukea voi hakea kurssimuotoiseen koulutustoimintaan. Kurssi on suunniteltu opinnollinen tapahtuma, jossa tietty ryhmä opiskelijoita perehtyy kouluttajan johdolla opiskeltavaan aiheeseen. Kurssin voi toteuttaa lähi- ja/tai verkko-opintoina. Kurssi voi olla kestoltaan yhden tunnin, päivän tai useita päiviä (esim. useamman kuoro-/orkesteriharjoituksen kokonaisuus). Tuki ohjataan laadukkaaseen ja tavoitteelliseen koulutustoimintaan.

Kurssituen ehdot

  • Opetus on ryhmäopetusta.
  • Osanottajia on vähintään 10, iältään vähintään 15 vuotta (nuorempia voi olla mukana, jos 15 vuotta täyttäneitä on vähintään 10).
  • Kurssilla on selkeät oppimistavoitteet (taidot, joita opetellaan, esim. intonaatio, fraseeraus jne.; ei siis teokset tai konsertti).
  • Kurssilla on vähintään yksi kouluttaja.
  • Kurssilla on hyväksyttäviä kuluja vähintään 20 € / oppitunti.
  • Kurssin kuluista löytyy tositteet jäsenryhmän/piirijärjestön kirjanpidosta.
  • Jäsenryhmä/piirijärjestö on koulutuksen järjestäjä eli kyseessä ei ole ryhmän osallistuminen jonkun toisen järjestäjän koulutukseen.
  • Jäsenryhmä/piirijärjestö ei saa muuta julkista tukea kurssitunteihin (esim. tukea joltain toiselta opintokeskukselta tai oppilaitokselta, esim. kansalais-/työväenopistolta).
  • Jäsenryhmä/piirijärjestö tekee ohjeiden mukaisen kurssitukihakemuksen ja raportoi kurssin määräaikaan mennessä.

Kurssituen hakeminen

Tukea haetaan vuosittain lokakuussa seuraavan kalenterivuoden kursseihin täyttämällä hakulomake (linkki sivun alareunassa). Liitteitä ei tarvita.

Hae tukea koko vuoden toimintaan. Toiminnan voi jakaa useammaksi eri kurssiksi. Tee jokaisesta kurssista oma hakemus.

Hakemuksessa kysytään kurssin tietoja, esimerkiksi opetustuntien määrää, kouluttajaa, kurssin ajankohtaa ja kestoa sekä oppimistavoitteita ja kurssin kuluja. Kannattaa tutustua hakulomakkeen kysymyksiin jo etukäteen ja sen pohjalta suunnitella seuraavan vuoden kurssi/kurssit esim. yhdessä ryhmän johtajan kanssa ennen lomakkeen täyttämistä.

Hakemuksessa annettavat tiedot ovat arvioita, mutta pyri arvioimaan erityisesti kulut ja opetustuntien määrä mahdollisimman tarkasti. Opetustunnin kesto on 45 minuuttia. Huomioi tarkasti, mitkä ovat hyväksyttäviä kurssitunteja, äläkä laske mukaan ei-hyväksyttäviä tunteja. Kurssitunteihin ei kuulu konsertit, esiintymiset tai opetuksen suunnittelu, ohjelmiston valinta yms. varsinaisten koulutustuntien ulkopuolinen toiminta.

Hae vain niin paljon tunteja, kuin ryhmä aikoo todellisuudessa käyttää.

Oppimistavoitteet

Jokaisella kurssilla ja sen kaikilla opetustunneilla tulisi olla oppimistavoitteita. Oppimistavoitteilla tarkoitetaan asioita ja taitoja, joita on tarkoitus oppia. Näitä voivat olla muun muassa sointi, fraseeraus, intonaatio, mitä milläkin kohtaa on tarkoitus oppia. Yksittäisen kappaleen opettelu tai konsertti ei itsenään ole oppimistavoite, ei myöskään kuorolaulu/orkesterisoitto ilman tarkempaa määrittelyä.

Hakulomakkeelle kirjataan lyhyt selvitys ryhmän oppimistavoitteista. Älä kirjaa ko. kohtaan mitään muuta, esim. ryhmän esittelyä, ohjelmistoa tms.

Tuki ohjataan ensisijaisesti laadukkaaseen ja tavoitteelliseen koulutustoimintaan, joten oppimistavoitteiden huolellinen määrittely on tuen myöntämisen kannalta tärkeää.

Kurssituen määrä

Kurssituen määrä on 10–30 € / tunti, kuitenkin maksimissaan puolet kuluista (eli kuluja pitää olla 20 euroa 10 euron tukeen, pääsääntöisesti tätä pienempää tukea ei myönnetä). Tuen määrä lasketaan STM:n toimistolla.

Tuen enimmäismäärä (opetustuntien määrä ja tuntihinta) päätetään hakemuksen perusteella. Myönnettyjen opetustuntien määrään vaikuttaa myös TSL:n myöntämän tuntikiintiön suuruus.

Tukipäätös lähetetään keväällä hakulomakkeessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle sähköpostitse. Lopullinen tuki määräytyy kurssin jälkeen tehtävän raportin perusteella.

Hyväksyttävät kulut

Kurssitukea myönnetään kouluttajan palkkioihin ja työnantajakuluihin, matkakuluihin, päivärahoihin ja majoituskustannuksiin, osallistujien matka- ja majoituskustannuksiin (jos ryhmä maksaa ne), kurssista aiheutuviin ilmoitus- ja monistuskuluihin, opetusvälinevuokriin, opetustilavuokriin ja opetusmateriaaliin. Kaikista kustannuksista tulee löytyä tositteet kurssin järjestäjän kirjanpidosta. Kouluttajan palkkiot hyväksytään kuluksi vain, jos työnantajakulut on hoidettu lain mukaisesti (ellei kouluttaja ole laskuttanut palkkiota yrityksen kautta).

Kurssitukea ei myönnetä kurssijärjestäjän kiinteisiin kustannuksiin, kuten esimerkiksi muun toiminnan vuoksi palkatun vakituisen henkilökunnan palkkoihin tai tilavuokriin. Kurssitukea ei myönnetä myöskään yhdistystoiminnan kuluihin, kuten jäsenmaksuihin, taloushallinnon kuluihin tms. Konserttikulut (tilavuokrat, markkinointikulut, esiintymispalkkiot yms.) eivät myöskään ole hyväksyttäviä kuluja, koska konsertteja ja esiintymisiä ei lasketa mukaan kurssitunteihin.

Kurssitukea ei voi käyttää opetustunteihin, joihin jäsenryhmä/piirijärjestö saa muuta kohdennettua julkista tukea (esim. tukea joltain toiselta opintokeskukselta) tai jotka kuuluvat kansalais-/työväenopiston tms. oppilaitoksen opetusohjelmaan.

Jäsenryhmä/piirijärjestö voi käyttää kurssitukea vain itse järjestämäänsä koulutukseen, johon liittyvät maksutositteet löytyvät ryhmän kirjanpidosta. Tukea ei voi käyttää osallistuttaessa muiden tahojen järjestämään koulutukseen, ei edes osallistumismaksuihin tai muihin vastaaviin kustannuksiin.

Kurssin peruuntuminen

Avustuksen saajalla on velvollisuus ilmoittaa peruuntuneista tai merkittävästi pienentyneistä kursseista välittömästi, jotta avustus voidaan ohjata muuhun käyttöön. Ilmoita siis STM:n toimistoon välittömästi, jos kurssi peruuntuu!

Kurssin aikana

Pidä kurssin aikana kirjaa tunneista: kirjaa pidetyt tunnit ja niiden opintosisältö (opetellut asiat, esim. intonaatio, fraseeraus jne.; ei siis kappaleet tai harjoituksen rakenne).

Tee kurssin aikana myös osanottajalista kaikista, jotka ovat jossain vaiheessa kurssia olleet mukana. Pyyydä osallistujia täyttämään taustatietonsa profiilitietolomakkeelle.

Kerro kurssin osanottajille, että kyseessä on TSL-tuella järjestetty kurssi.

Aloita tunti- ja osanottajakirjanpidot heti kurssin alussa, vaikka et olisi vielä saanut tukipäätöstä.

Lue liitteiden täyttämisestä lisää raportointi-sivulta!

Ilmoita STM:n toimistoon, jos huomaat että kurssi ei tule toteutumaan suunnitellussa laajuudessa.

Kurssin jälkeen

Kurssit pitää raportoida viimeistään kaksi (2) kuukautta kurssin päättymisen jälkeen, poikkeuksena marras-joulukuussa päättyvät kurssit, jotka pitää raportoida vuoden loppuun mennessä. Tutustu huolellisesti raportointiohjeisiin, jotka löytyvät täältä.

 

HAKULOMAKKEESEEN PÄÄSET TÄSTÄ.